Statute

Statute application
SMARTFISH

Dziękujemy za skorzystanie z naszej aplikacji (dalej jako: „Aplikacja”, „Aplikacja SmartFish”) dostępnej na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android/iOS oraz w wersji PWA w przeglądarkach internetowych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Dokument określa zasady korzystania z Aplikacji SmartFish przez jej użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji. Aplikacja SmartFish oraz znajdujące się w niej treści chronione są przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Korzystanie z Aplikacji SmartFish możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez użytkownika o korzystaniu z Aplikacji SmartFish, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Właściciel Aplikacji SmartFish

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Aplikacji SmartFish jest FISHING LEAGUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zabrzu(adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Gabrieli Zapolskiej 37A/4, 41-807 Zabrze), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000767215; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł; NIP: 6482793225, REGON: 382337025, adres poczty elektronicznej: info@smartfish.online oraz numer telefonu kontaktowego: 888214906.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

3. Występującym w niniejszym dokumencie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

a. APLIKACJA, APLIKACJA SMARTFISH – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) oraz strona internetowa dostępna pod adresem https://smartfish.online/.

b. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji SmartFish wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

c. USŁUGOBIORCA – każdy użytkownikkorzystający z usług Aplikacji SmartFish, to jestosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

d. USŁUGODAWCA – FISHING LEAGUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zabrzu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Gabrieli Zapolskiej 37A/4, 41-807 Zabrze), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000767215; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł; NIP: 6482793225, REGON: 382337025, adres poczty elektronicznej: info@smartfish.online oraz numer telefonu kontaktowego: 888214906.

e. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach funkcjonalności udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

f. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcęoraz informacje o działaniach Usługobiorcypodejmowanych w ramach Aplikacji.

g. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

h. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

i. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI SMARTFISH

1. Obok Usługodawcy w Aplikacji SmartFish występują Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą korzystać z Aplikacji i jej funkcjonalności, w tym brać udział w zawodach. Usługobiorcy, decydując się po raz pierwszy na korzystanie z Aplikacji SmartFish, zostają związani umową o świadczenie usług w zakresie korzystania z Aplikacji SmartFish na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji SmartFish. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację ani że okaże się ona przydatna w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. Usługodawca udostępnia Aplikację SmartFish w formie, w jakiej została ona dostarczona i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jej użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumenta (albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, która przewidziana jest bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

4. Korzystanie z Aplikacji SmartFish wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, zaleca się,aby Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie, które wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, a także instalował najnowsze wersje Aplikacji SmartFish oraz systemu operacyjnego swojego urządzenia końcowego.

5. Dla prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji SmartFish, konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie z aktywnymdostępem do Internetu; (2) dostępem do poczty elektronicznej; (3) aktualnie wspierana wersja systemu Android lub iOS (w przypadku wersji mobilnej) lub aktualna wersja przeglądarki internetowej (w przypadku wersji webowej).

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej w Aplikacji. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe lub umowne Usługodawcy).

3) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZAPLIKACJI

1. Aplikacja SmartFish jest dostępna do pobrania w przeglądarkach internetowych oraz sklepach Google Play oraz App Store ( dostępne po okresie weryfikacyjnym). 
www.SmartFish.online

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym spełniającym wskazane w Regulaminie minimalne wymogi techniczne.

3. Pobranie i korzystanie z Aplikacji SmartFish jest co do zasady bezpłatne. Aplikacja może zawierać odpłatne funkcjonalności. Warunki odpłatności wskazane są w pkt. 7 nininiejszego Regulaminu.

4. Koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Usługobiorca we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.

5. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.

4) FUNKCJONALNOŚCI W APLIKACJI SMARTFISH

1. Aplikacja zawiera następując główne funkcjonalności:

a. Konto

b. Rejestracja i udział zawodach wędkarskich

c. Newsletter

d. Ciekawostki oraz wiadomości 

e. Reklamy partnerów z kodami rabatowymi.

2. Korzystać ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji SmartFish na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca, który posiada Konto Usługobiorcy. Usługobiorca nieposiadający Konta może jedynie przeglądać ekran główny Aplikacji, bez dostępu do wszystkich funkcjonalności oraz zawartości Aplikacji aż do czasu rejestracji Konta.

3. Aplikacja może zawierać odnośniki (linki) prowadzące do innych aplikacji i stron internetowych. Usługodawca zastrzega, że są to strony internetowe prowadzone przez niezależne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy. Usługobiorca, przechodząc z Aplikacji SmartFish do innej aplikacji lub strony internetowej, powinien zapoznać się z obowiązującymi na niej warunkami korzystania. 

4. Usługobiorcy obowiązani są korzystać z funkcjonalności Aplikacji w zgodzie z jej przeznaczeniem i tematyką.

5. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji, Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w ramach komunikatów, instrukcji i informacji wyświetlanych w trakcie korzystania z Aplikacjiprzez Usługobiorcę.

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY

1. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony.

2. Utworzenie Konta Usługobiorcy następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji widocznego na ekranie głównym Aplikacji po jej pierwszym uruchomieniu; (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę swojego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz hasła.

3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest w Aplikacji, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.

4. Usługobiorcy obowiązani są do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach swojego Konta w razie ich zmiany.

5. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.

6. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

7. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji nie powoduje usunięcia Konta Usługobiorcy – w celu jego usunięcia Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Usługodawcy stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@smartfish.online. Usługodawca usuwa Konto Usługobiorcy oraz wszystkie przypisane do niego dane Usługobiorcy niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia możliwości korzystania z Konta przez Usługobiorcę, gdy Usługobiorca mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny: 

a. narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne wykorzystywanie Aplikacji (w szczególności poprzez naruszenie warunków licencyjnych wskazanych w pkt. 11 Regulaminu);

b. narusza renomę Usługodawcy lub jego Aplikacji;

c. zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

d. przesyła w ramach Aplikacji treści zabronione niniejszym Regulaminem lub inne treści o charakterze bezprawnym.

9. Zawieszenie korzystania z Konta przez Usługobiorcę może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – w tym czasie nie jest możliwe logowanie na Konto Usługobiorcy, korzystanie z Usług Elektronicznych i pozostałych funkcjonalności Aplikacji wymagających posiadania Konta. W czasie zawieszenia korzystania z Aplikacji Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługobiorca odblokowuje dostęp do Konta niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej zawieszenia, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. 

10. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Aplikacji z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

11. Usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy w innych celach na zasadach i w zakresie przewidzianym w polityce prywatności Aplikacji SmartFish. Usunięcie Konta nie powoduje również automatycznego usunięcia treści Usługobiorcy zamieszczonych w Aplikacji SmartFish, które pozostają widoczne w Aplikacji w postaci zanonimizowanej.

6) ZAWODY WĘDKARSKIE W APLIKACJI SMARTFISH

1. Za pomocą Aplikacji SmartFish przeprowadzane są zawody wędkarskie.

2. Usługodawca zamieszcza w Aplikacji informację o zbliżających się zawodach zawierającą datę zawodów, parametry i reguły zawodów, regulamin zawodów oraz wysokość wpisowego.

3. Zawody mogą być przeprowadzane na żywo lub online.

4. Uczestnikiem zawodów może być każdy Usługobiorca posiadający Konto, który zapisze się na dane zawody w Aplikacji. Warunkiem udziału w zawodach jest ponadto uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości wskazanej w informacji o danych zawodach dostępnej w Aplikacji. Warunki dokonywania płatności wskazane są w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

5. Zapisanie się na zawody jest możliwe poprzez formularz rejestracji dostępny w ogłoszeniu o danych zawodach w Aplikacji. 

6. W czasie trwania zawodów uczestnicy przesyłają za pomocą Aplikacji zdjęcia złowionych ryb do oceny. W Aplikacji wskazane są szczegółowo reguły wykonywania zdjęć. 

7. Zdjęcia przesłane przez uczestników w ramach danych zawodów są oceniane przez sędziów w panelu sędziowskim. Sędzią jest Usługobiorca Aplikacji, któremu Usługodawca udzielił dostępu do panelu sędziowskiego na podstawie odrębnych ustaleń albo przedstawiciel Usługodawcy. Reguły oceny wskazane są każdorazowo w parametrach/regulaminie zawodów. W wyniku powyższej oceny wyłaniani są zwycięzcy konkursów. Zwycięzcy powiadamiani są o wygranej za pomocą funkcjonalności Aplikacji lub mailowo.

8. Aplikacja posługuje się kodami QR w celu włączenia czasu zawodów oraz ich wyłączania.

9. Wygraną w konkursie jest nagroda rzeczowa lub pieniężna. Nagroda oraz jej wartość podawana jest przez Usługodawcę do wiadomości Usługobiorców zawsze z chwilą otwarcia okresu zgłoszeniowego w danych zawodach.

10. Jeśli nagroda ma charakter rzeczowy, zostanie dostarczona zwycięzcy konkursu bezpłatnieprzesyłką pocztową lub kurierską na podany przez niego adres w terminie 10 Dni Roboczych od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Nagroda pieniężna jest wysłana zgodnie z regulaminem danych zawodów. 

11. Zdjęcia przesyłane w ramach zawodów może być opublikowane przez Usługodawcę w odpowiedniej zakładce Aplikacji SmartFish, a także w serwisie Facebook na fanpage Aplikacji w celu realizacji konkursu, promocji i reklamy konkursu oraz Aplikacji SmartFish, a także rozpowszechniania informacji na ich temat, w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Aplikację oraz fanpage Aplikacji w serwisach społecznościowych.

12. W celu wskazanym w powyższym punkcie, Usługobiorca przesyłając zdjęcia w ramach zawodówudziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanych zdjęć w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 6.10 Regulaminu, to jest w zakresie umożliwiającym Usługodawcy publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie zdjęć w miejscach podanych w pkt. 6.10 Regulaminu.

7) PŁATNOŚCI W APLIKACJI

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności z tytułu odpłatnych funkcjonalności i usług w Aplikacji, w tym w szczególności z tytułu :

a. udziału w zawodach wędkarskich;

b. dodania nazwy i url sponsora w zawodach;

c. wykupu pozwoleń na łowiska.

2. Opłata dokonywana jest zawsze z góry Usługobiorca jest obowiązany do obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dniazapisu na zawody lub wyrażenia chęci skorzystania z innej odpłatnej funkcjonalności lub usługi. W przypadku opłat, o których mowa w pkt. 7.1a. i b., płatność powinna zostać ponadto dokonana przed dniem danych zawodów. 

3. Dokonanie płatności może nastąpić za pomocą szybkich płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. Obsługą i rozliczeniem płatności zajmuje się zewnętrzny dostawca usług płatniczych – PayU.pl (spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495, strona internetowa: https://www.payu.pl/).

8) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: info@smartfish.online) za pośrednictwem którejmożna wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji. Usługobiorcymogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie Regulaminu.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Aplikacji SmartFish względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: info@smartfish.online).

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczeniaUsługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, lecz mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności roszczenia Usługobiorcy.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10) PRZERWY TECHNICZNE

4. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwości i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

5. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawcapodejmuje działania mające na celu rozwój i konserwację Aplikacji oraz jej zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

6. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.

7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcyodpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta (albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za szkody wynikające z nienależytego spełnienia świadczenia.

11) LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI SMARTFISH

8. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji SmartFish jako całości oraz jejposzczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Usługodawca i objęte są ochroną Prawa Autorskiegooraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

9. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorcazobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiemprzypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

10. Usługobiorca korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Usługobiorcy udzielana jest jedynie niezbywalna,nieprzenoszalna i bez prawa do sublicencjonowania, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.

11. W ramach udzielonej licencji Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Usługobiorcy, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek do prywatnych celów Usługobiorcy.

12. Licencja jest udzielana w momencie rozpoczęciakorzystania z Aplikacji SmartFish i na czas jej korzystania z niej prze Usługobiorcę.

13. Znaki handlowe Usługobiorcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte dotycząUsługobiorców będących konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośćnie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;oraz (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w zdaniu następnym. W przypadku umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno zostać przesłane Usługodawcy zgodnie z danymi kontaktowymi zamieszczonymi na wstępie Regulaminu. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6. Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych w ramach Aplikacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na takie już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta, Prawo Autorskie oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji,

Właściciel Aplikacji SmartFish